Onze voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INFICT B.V. gevestigd te Wateringen, gedeponeerd bij de kamer van koophandel Den Haag onder dossier nummer 27380435.

1. Algemeen

Onder INFICT wordt in deelnemen voorwaarden verstaan INFICT B.V. te Wateringen.

2. Algemeen/Toepassing

2.1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden afwijkende wettelijk en andere bepalingen met name van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en alle rechtsbetrekkingen, waarbij INFICT als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.

2.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

3. Aanbiedingen / Toepassingen overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van INFICT zijn vrijblijvend. Indien de wederpartij een opdracht plaatst komt de overeenkomst eerst tot stand doordat INFICT deze schriftelijk aanvaardt danwel een begin met de uitvoering daarvan maakt.

3.2 Getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

4. Aanvullende overeenkomst

INFICT zal op verzoek van de wederpartij alle door deze aangewezen veranderingen veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht de meerprijs in rekening te brengen.

5. Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn indien niet anders vermeld franco huis en exclusief BTW.

5.2 De in de offertes en overeenkomsten genoemde prijzen zijn geheel vrijblijvend en voor herziening vatbaar, indien blijkt dat bij de berekening ervan een fout is gemaakt.

5.3 Wijzigingen in invoerrechten, productiekosten als bijvoorbeeld arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen en materialen en valutakoerswijzigingen, die betrekking op de overeengekomen prestatie, geven INFICT heet recht deze door te berekenen zonder ingekeerdere opslag. Doorberekening, geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden en ontstaat de wederpartij niet van diens verplichtingen.

6. Aflevering / Levertijd

6.1 Met INFICT overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet fatale termijn.

6.2 Afleveringen geschiedt, indien niet anders vermeld, franco huis (door bezorging). Voor alle zendingen is INFICT gerechtigd de kosten van de verpakkingen, verzendingen en administratie in rekening te brengen met een minimum van €16,00.

6.3 INFICT is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

6.4 Leveringen geschiedt aan een door de wederpartij opgegeven in Nederland

7. Installatie

Indien INFICT zaken installeert zijn alle bijkomende werkzaamheden voor rekening en risico voor de wederpartij. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders vermeld, op deze werkzaamheden van toepassing.

8. Betaling

8.1 Facturen van INFICT dienen, indien niet anders schriftelijk vermeld, uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden op de door INFICT aan te geven wijze. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschortingen.

8.2 In geval van niet tijdige betaling worden alle betaling verplichtingen van de wederpartij, ongeacht of INFICT ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

8.3 In geval van niet tijdige betaling is de wederpartij een jaarlijkse rente verschuldigd van het promessedisconto van de Nederlands Bank NV plus 3% met een minimum van de wettelijke rente per jaar. Bovendien zal ieder factuur verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van €25,- (zegge: vijf-en-twintig euro).

8.4 De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering van alle aan INFICT verschuldigde bedragen komen ten laste van wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden bij zakelijke relaties ten deze gefixeerd op vijftien procent (15%) van het door wederpartij onbetaald gelaten bedrag, zulks met een minimum van € 50,- (zegge: vijftig euro). Bij particuliere relaties worden buitengerechtelijke kosten conform de Wet Incassokosten, welke per d.d. 01-07-2012 van kracht is ten gunste van consumenten, ten laste gelegd.

8.5 De wederpartij kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de gestelde betalingstermijn.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 INFICT behoudt zich de eigendom van door haar geleverde of te leveren zaken, voor integraal aan haar voldaan zullen zijn.

A. de door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsook krachtens overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.

B. vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst(en). Het is de wederpartij niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties.

9.2 Indien wederpartij uit of mede uit de in lid1 bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak, die INFICT voor zichzelf duetvormen en houdt de wederpartij deze voor INFICT als eigenares, totdat aan alle verplichtingen al in lid 1 bedoeld is voldaan. Indien enige zaak ingevolge lid 1 of lid 2 aan INFICT toekomt, kan de wederpartij daartoe uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitvoeringen.

9.3 Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestatiesalsa in lid 1 is bedoeld, is INFICT gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van de wederpartij terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij verleend INFICT reeds nu vooralsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden.

9.4 De wederpartij geeft hierbij aan INFICT in pand, die deze verpanding aanvaardt, alle zaken , waaraan de wederpartij (mede)eigenaar wordt door zaakvorming,natrekking, vermenging/versmelting met de door INFICT geleverde en/of te leveren zaken tot zekerheid voor al hetgeen INFICT te eniger tijd van de wederpartij te vorderen heeft of zal hebben.

10. Garanties / Reparaties

10.1 INFICT zal, indien niet anders vermeld, gedurende 1 jaar vanaf het tijdstip van aflevering in geval van gebreken in afwerking of materiaal van enig bestandsdeel van de door INFICT afgeleverde zaken, ter keuze van INFICT dit bestandsdeel kosteloos repareren of door een nieuw vervangen. INFICT is uitsluitend verplicht tot herstel of vervanging in Nederland. Wederpartij zal daartoe de zaak franco en in originele of gelijkwaardige verpakking naar INFICT of een door INFICT op te geven plaats zenden. De zaak zal begeleid dienen te worden van een duidelijke klachtomschrijving een afschrift van de aankoopfactuur.

10.2 Met betrekking tot(bestandsdelen van) zaken die zijn geproduceerd door een andere onderneming rust op INFICT geen enkele verplichting of aansprakelijkheid uit hoofde van garantie indien deze andere onderneming niet zonder meer en op eerste verzoek aan haar garantieverplichtingen terzake van genoemd(e) zaak (bestandsdeel) aan INFICT voldoet. Of daarvan sprake is staat (uitsluitend) ter beoordeling van INFICT.

10.3 Indien de wederpartij dit wenst kunnen garantiewerkzaamheden ook elders uitgevoerd worden tegen betaling van reis- en verblijfskosten, transportkosten voor beproevingsapparatuur etc.

10.4 Indien de zaak zich buiten Nederland bevindt is INFICT slecht gehouden aan de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag dat zulks INFICT in Nederland zou hebben gekost, te dragen

10.5 De in lid 1 omschreven garantie geldt niet indien:

• de zaak niet op de juiste wijze is gebruikt.

• wederpartij zonder goedkeuring van INFICT zelf werkzaamheden verricht of doet verrichten aan de zaak.

• van de door INFICT verstrekte voorschriften wordt afgeweken.

• indien het gebrek is ontstaan door normale slijtage of door ongevallen.

10.6 De garantiebepalingen vervat in dit artikel vormen de enige garantie die INFICT aan wederpartij verleent.

10.7 Op reparaties of vervangingen verstrekt INFICT een garantieperiode van 30 dagen, indien reparatie of vervanging valt onder de in lid 1 genoemde garantie geldt de garantieperiode welke na reparatie of vervanging het langst duurt. Reparaties of vervanging die buiten de garantie vallen geschieden tegen vaste tarieven. Opvraagbaar bij INFICT en zullen alleen worden uitgevoerd na schriftelijke opdracht daartoe.

11. Zekerheid

11.1 Indien er goede grond bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van INFICT terstond genoegzame en in de door INFICT gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is INFICT gerechtigd nakoming van al haar verplichtingen op te schorten.

11.2 Indien de wederpartij aan een verzoek bedoeld in lid 1 niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar

12. Intellectuele eigendom en Know-How

12.1 Alle documentatie, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen etc, al dan niet op papier vastgelegd, die door INFICT aan de wederpartij worden verstrekt, blijven eigendom van INFICT.

12.2 De wederpartij is niet gerechtigd deze aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de zaken waarop zij betrekking hebben.

12.3 De wederpartij is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij INFICT uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor geeft.

12.4 Bij overtreding van het in lid 2 en/of 3 bepaalde is de wederpartij voor iedere overtreding een boete van €1000,00 verschuldigd, ongeacht alle overige rechten van INFICT op nakoming, ontbinding, schadevergoeding etc.

12.5 Wederpartij zal INFICT vrijwaren voor aanspraken terzake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen van een door INFICT geleverde zaak van toepassing van die zaak op andere dan door INFICT voorgeschreven wijze of van integratie van de zaak met een niet door INFICT geleverde zaak.

13. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming

13.1 De wederpartij heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, kan de wederpartij daarop geen beroep meer doen, indien hij INFICT daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 2 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.

13.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van een jaar na aflevering

13.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is INFICT te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak

13.4 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten, waaronder installatiewerkzaamheden.

14. Getallen, maten, gewichten en andere gegevens

14.1 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen.

14.2 De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

15. Ontbinding / Bevrijding

15.1 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van de wederpartij of stilleggen of gerechtigd, zonder enige verplichtingen tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. INFICT is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te ontbinden.

15.2 Indien de behoorlijke nakoming door INFICT ten gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor rekening van INFICT komen, waaronder de omstandigheden in het volgende lid genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft INFICT het recht de overeenkomst te ontbinden.

15.3 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van INFICT komen zijn gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen,van wie INFICT bij uitvoering van de verbintenis gebruikt maakt, uitoefening door een derde jegens de wederpartij van een of meer rechten, ter zageman een tekortkoming van de wederpartij en die derde met betrekking tot de door INFICT geleverde zaken gesloten overeenkomst, werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit-, en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur– en/of kernrampen en oorlogsdreiging.

16. Schadevergoeding

16.1 INFICT is slechts aansprakelijk voor schade ,die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.

16.2 INFICT is nimmer gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken. INFICT is o.a. niet gehouden tot vergoeding van gevolgschade.

16.3 INFICT bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de wederpartij kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten voor wie gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

16.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van INFICT ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen

17. Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

17.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen INFICT en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing

17.2 Geschillen tussen INFICT en de wederpartij, behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, worden bij uitsluiting berecht door de rechter van de plaats van vestiging van INFICT, behoudens indien INFICT als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

18. Conversie

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstig betekenis toe, zodat daarop wel beroep kan worden gedaan.

19. Nederlandse tekst prevaleert

De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.